1
1
1
1

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ส.ส.วิรัช รัตนเศรษฐ่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรที่ประสบ ภัยพิับัติน้ำท่วมปี 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย

.........ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย "กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร "

 

 
1
ประวัติสำนักงาน
1
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ
1
บุคลากรอำเภอ
1
เว็บบอร์ด
1
เช็ค E-mail สำนักงาน
1
จดหมายถึงผู้ดูแลเว็บ
1
สมุดเยี่ยม
   
 
1
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 
1
ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
1
วิสาหกิจชุมชน
1
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
1
สายใยรักแห่งครอบครัว
1
สินค้าเกษตรปลอดภัย
1
แผนปฏิบัติงาน
1
พัฒนาองค์กรเกษตรกร
   
 
1
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
1
อาสาสมัครเกษตร
1
วิสาหกิจชุมชน
1
คลินิกเกษตร
1
ทะเบียนเกษตรกร online
1
ภัยธรรมชาติ
1
ผล/แผนปฏิบัติการ
   
 
1
ระเบียบงานพัสดุ 49
1
พรบ.ข้าราชการพลเรือน(ใหม่)
 
1
 
1
ปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ
1
แนวทางแก้จน
1
บ่อแก๊สจากมูลสัตว
1
รู้เรื่องโรคพืช
1
ห้องสมุดเกษตร
1
โรงเรียนเกษตรกร
1
การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)
1
1
 
 
   
 
  ที่ว่าการอำเภอพิมาย
  สำนักงานสรรพากรอำเภอพิมาย
  สถานีตำรวจภูธรพิมาย
  โรงพยาบาลอำเภอพิมาย
  วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
  สำนักงานเทศบาลอำเภอพิมาย
  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพิมาย
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
  ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
  เทศบาลอำเภอพิมาย
  องค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
 

1 เตือนภัยการระบาดของหอยเชอรี่ เข้าทำลายต้นข้าว ในแปลงนาข้าวของเกษตรกร ดูวิธีการป้องกันและกำจัด โดยไม่ต้องใช้สารเคมี คลิกที่นี่

1 เตือนภัยพี่น้องเกษตรกรระวังปุ๋ยปลอม

1 เชิญท่องเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวพิมายระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2551 (งานแข่งเรือพิมาย)

 

 
 
 
 
   
 
 
 
เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2551 ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรอำเภอ พิมาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงแขกดำนา ณ ศูนย์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพิมายวิทยา โดยมีนายอำเภอพิมายเป็นประธานเปิดงาน
 
       
 
ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรอำเภอพิมาย เปิดการอบรมอาสมัครโครางการ Food Safety ปี 2551
 
       
 
เกษตรอำเภอพิมายเข้าร่วมการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ชุมชน (ศูนย์หลัก) ที่ตำบลโบสถ์
 
 
 
       
 
นายประมวล อ่อนละมัย ประมงอำเภอพิมาย เป็นประธานเิปิดการอบรม อาสาสมัครเกษตรให้เป็นวิทยากร ที่ตำบลรังกาใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพาะเห็ดฟาง
 
 
 
       
 
นายสมศักดิ์ นันทศักดิ์ศิริ เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบเงินช่วยเหลือผู้ ประสบภัยน้ำท่วมปี 2550 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
1

นายวิชิต อัครพรชัย รักษาการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอพิมาย

 
 
 

ผู้ดูแลเว็บไซต์นางสาววราภรณ์ แวดสูงเนิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา ถนนพิมาย-ตลาดแค  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท ์ 044-471209 ,471464

ติดต่อเว็บมาสเตอร์

e-mail :
khorat15@hotmail.com